Synonymordbok

Tynga

Synonymer till Tynga

  1. Belasta - matchar till 80 procent
  2. Pressa - matchar till 68 procent
  3. Börda - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på T - Sök:  

Liknande ord

Tyngd (Vikt etc.)
Tyngdkraft (Gravitation etc.)

<< Föregående synonym - Tyken Nästa synonym - Tyngd >>